Zadzwoń +48 691 302 896
     

Regulamin


Regulamin Systemu MobilnyStrażak

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Systemu MobilnyStrażak i odnosi się do wszystkich stosunków pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem Systemu MobilnyStrażak.


§ 1 Postanowienia ogólne

System MobilnyStrażak - system monitorowania gotowości bojowej strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych oraz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Operator :

EJ-Mix Edward Cyran,

ul. Śląska 8, 

44-370 Pszów,

NIP: 6421559512,

Aplikacja – oprogramowanie na telefon komórkowy z systemem Android, potrzebna do korzystania z Systemu MobilnyStrażak, nieodpłatnie dostępna w sklepie z aplikacjami.

Urządzenie – telefon komórkowy, posiadający możliwość łączenia się z Internetem i będące kompatybilne z Systemem MobilnyStrażak, zdolny do pobrania i instalacji na nim Aplikacji, a także zdolne do prawidłowej obsługi pobranej Aplikacji, w tym do otrzymywania wiadomości i wysyłania informacji o swoim statusie do Systemu MobilnyStrażak.

Operator - przedsiębiorca dostarczający publiczną sieć telekomunikacyjną.

Karta SIM - karta mikroprocesorowa wydana przez Operatora, umożliwiająca dostęp do sieci Operatora na zasadach określonych w oddzielnej umowie z Operatorem.

OSP – Ochotnicza Straż Pożarna

PSK/MSK – Powiatowe / Miejskie Stanowisko Kierowania

WSKR – Wojewódzkie Stanowisko Koordynacji Ratownictwa

Użytkownik – Jednostki OSP, PSK/MSK, WSKR

Rejestracja - założenie Konta Użytkownika w Systemie MobilnyStrażak.

Umowa - umowa zawierana z chwilą Rejestracji pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem na świadczenie usług w ramach Systemu MobilnyStrazak

Witryna Web – strona internetowa Systemu MobilnyStrazak umożliwiająca Rejestrację w Systemie MobilnyStrażak oraz zarządzanie Kontem danego Użytkownika (do zalogowania się konieczne jest podanie nazwy użytkownika oraz hasła)


§ 2 Rejestracja w Systemie MobilnyStrażak

Rejestracja w Systemie MobilnyStrażak odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na Witrynie Web przez Użytkownika.

Po zarejestrowaniu w Systemie MobilnyStrażak Użytkownik otrzymuje możliwość zarządzania Kontem danej jednostki OSP.


Konta PSK/MSK oraz WSKR udostępniane są dla danych podmiotów po złożeniu zamówienia na stronie Operatora.

Rejestracja jest jednoznaczna z akceptacją treści niniejszego Regulaminu oraz zawarciem Umowy pomiędzy MobilnyStrażak, a Użytkownikiem na świadczenie usług w ramach Systemu MobilnyStrażak, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.

W chwili zawarcia niniejszej umowy, Operator udziela Użytkownikowi niewyłączną i bezpłatną licencję na korzystanie z Systemu MobilnyStrażak. Licencji udziela się wyłącznie w celach korzystania z usług Systemu MobilnyStrażak. Każde inne użycie, jak również dokonywanie zmian w Aplikacji, jej dekompilacja, sprzedaż, rozpowszechnianie, użyczanie, udzielanie dalszych licencji są zakazane.

Rejestrując się w Systemie MobilnyStrażak Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji związanych z funkcjonowaniem Systemu MobilnyStrażak .


§ 3 Prawa i obowiązki Użytkownika

W celu korzystania z Systemu MobilnyStrażak, a w szczególności do pobrania i zainstalowania Aplikacji, Użytkownik musi posiadać Urządzenie z aktywną Kartą SIM jednego z polskich Operatorów z systemem Android oraz dokonać pełnej Rejestracji w Systemie MobilnyStrażak w celu uzyskania danych do logowania dla członków swojej jednostki OSP.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że do realizacji niniejszej Umowy konieczne jest podanie poprawnych i aktualnych danych osobowych, wykorzystywanych podczas korzystania z Sytemu MobilnyStrażak.

W celu realizacji Umowy, Użytkownik jest ponadto zobowiązany na bieżąco aktualizować swoje dane osobowe w Witrynie Web, niezwłocznie po zaistniałej zmianie. Obowiązek ten dotyczy szczególnie zmiany numeru telefonu komórkowego lub przekazania obecnego numeru telefonu osobie trzeciej.

Hasło Użytkownika, które zostanie ustanowione podczas rejestracji lub zmienione w późniejszym czasie przez Użytkownika, nie może być przekazywane osobom trzecim i musi być chronione w sposób uniemożliwiający jego podgląd osobom trzecim. Jeśli wystąpi podejrzenie ze strony Użytkownika, iż dostęp do hasła uzyskała osoba trzecia, należy o tym fakcie niezwłocznie poinformować Operatora.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że podawane przez niego informacje w Systemie MobilnyStrażak mogą być udostępniane do PSK/MSK oraz WSKR w celu kontroli gotowości bojowej podległych jednostek OSP.


§ 4 Prawa i obowiązki Operatora Systemu MobilnyStrażak

Operator zobowiązany jest zapewnić ciągły dostęp do Systemu MobilnyStrażak poprzez Witrynę Web oraz Aplikację.

Operator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie łączy telekomunikacyjnych, które nie są jego własnością .

Operator zastrzega sobie prawo do czasowego, bądź stałego zawieszenia działania Systemu MobilnyStrażak , w szczególności w celu przeprowadzenia koniecznej konserwacji, dokonania zmian lub zapobieżenia ewentualnym szkodom.

O zawieszeniu działalności Operator zobowiązany jest poinformować Użytkowników.

W przypadku, gdy Operator poweźmie uzasadnione podejrzenie, iż Konto Użytkownika jest lub może zostać wykorzystane do nadużyć, lub niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, lub z postanowieniami Umowy, Operator zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Użytkownika, co będzie oznaczać brak możliwości realizacji jakichkolwiek usług za pośrednictwem danego Konta Użytkownika.

W przypadku zablokowania Konta Użytkownika, na wezwanie Operatora, Użytkownik zobowiązany jest współdziałać z Operatorem celem wyjaśnienia nieprawidłowości, w szczególności dostarczyć wyjaśnienia i odpowiednie dokumenty.

Operator rozpatruje reklamację Użytkownika w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia jej doręczenia.


§ 5 Rozliczenia i koszty

Pobranie Aplikacji na Urządzenie oraz późniejsze korzystanie z Aplikacji, jest związane z wykorzystaniem transmisji danych (Internet) według stawek poszczególnych Operatorów.

Wszystkie poprawki i aktualizacje Aplikacji dostępne są dla użytkowników bezpłatnie.

Korzystanie z Systemu MobilnyStrażak jest bezpłatne.

Operator zastrzega sobie prawo do wyświetlania treści reklamowych w aplikacjach użytkowników w sposób nie utrudniający korzystania z Systemu MobilnyStrażak.§ 6 Rozwiązanie Umowy

Na żądanie Użytkownika umowa może zostać rozwiązana w każdej chwili, bez podawania przyczyny. Jeżeli Użytkownik wyrazi taką wole to wszystkie dane zawarte w bazie danych Systemu, a związane z Użytkownikiem zostaną bezpowrotnie usunięte.
Wolę rozwiązania umowy oraz skasowania danych należy wyrazić w wiadomości mailowej wysłanej na adres mobilnystrazak@gmail.com 

§ 7 Przetwarzanie i ochrona danych osobowych.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że do realizacji Umowy konieczne jest przetwarzanie danych osobowych na warunkach przewidzianych w ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku,Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Użytkownik rozumie i akceptuje fakt, iż Administratorem Danych Osobowych jest Operator Systemu MobilnyStrażak, w zakresie niezbędnym do realizowania usług w ramach Systemu MobilnyStrazak.

Użytkownik rozumie i akceptuje, iż dane osobowe zbierane podczas rejestracji w Systemie MobilnyStrażak są wykorzystywane tylko i wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do Rejestracji Użytkownika w Systemie MobilnyStrażak oraz realizacji Umowy, zaś ich podanie podczas Rejestracji jest dobrowolne.

Żądanie usunięcia przez Użytkownika danych osobowych udostępnionych Operatorowi bez których nie jest możliwa realizacja obowiązków wynikających z Umowy zawartej z Użytkownikiem, jest jednoznaczne z rezygnacją przez Użytkownika z usług MobilnyStrażak i rozwiązaniem Umowy.

Klient ma ciągły dostęp do swoich danych osobowych poprzez strony internetowe Systemu MobilnyStrażak. Logując się w Witrynie Web, może on na bieżąco przeglądać, uaktualniać oraz poprawiać swoje dane osobowe.

Po rozwiązaniu Umowy przez Użytkownika lub Operatora, zarówno dane osobowe Użytkownika jak i informacje na temat dokonanych przez Użytkownika transakcji w Systemie MobilnyStrażak są przechowywane w bazie danych Systemu MobilnyStrażak przez okres 5 lat.

Celem zapobieżenia pozyskiwaniu i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, System MobilnyStrażak udostępnia środki techniczne służące zabezpieczeniu transmisji danych elektronicznych.

Dane osobowe Użytkowników Systemu MobilnyStrażak nie będą przekazywane podmiotom trzecim w celach marketingowych.


§ 8 Postanowienia końcowe.

Operator Systemu MobilnyStrażak jest uprawniony do jednostronnego wprowadzenia zmian lub uzupełnień w każdym czasie w niniejszym Regulaminie. Informacja o zmianach wraz z nowym brzmieniem Regulaminu oraz datą wejścia w życie będzie doręczana Użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w procesie rejestracji w Systemie MobilnyStrażak. Ponadto informacja o wprowadzonych zmianach będzie udostępniana na Portalu Użytkownika oraz stronach internetowych Systemu MobilnyStrażak, wraz ze wskazaniem daty wejścia w życie zmian.

Jeżeli przed datą wejścia w życie proponowanych zmian Użytkownik nie zgłosi Operatorowi sprzeciwu wobec tych zmian, uznaje się, że Użytkownik wyraził na nie zgodę. Użytkownik ma prawo, przed datą wejścia w życie zmian, wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia opłat. W przypadku, gdy Użytkownik zgłosi sprzeciw, o którym mowa powyżej, ale nie dokona wypowiedzenia Umowy, Umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian, bez ponoszenia opłat.

Operator oraz Użytkownik zobowiązują się do podjęcia wszelkich działań, mających na celu polubowne rozwiązanie ewentualnego sporu.

We wszystkich sprawach dotyczących korzystania z Systemu MobilnyStrażak nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Informacje na temat aplikacji

MobilnyStrażak to interaktywna usługa monitorująca w czasie rzeczywistym gotowość bojową zarówno poszczególnych strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych, jak i ich jednostek. Pozwala ona również na przekazywanie owych informacji do właściwych Stanowisk Kierowania Państwowej Straży Pożarnej.

Usługa dzięki połączeniu Witryny Web oraz Aplikacji Mobilnej pozwala na bieżącą kontrolę gotowości bojowej członków OSP, którzy jednym kliknięciem mogą zmienić swój status określający gotowość do podjęcia działań ratowniczych.

Dane kontaktowe

EJ-Mix Edward Cyran
Edward Cyran
ul. Śląska 8
44-370 Pszów

tel.+48 691 302 896 e-mailmobilnystrazak@gmail.com